Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door het Robert Stamboliev Transformational Work met een deelnemer gesloten programma- of coachovereenkomsten.

1.2. Opdrachtnemer is Robert Stamboliev Transformational Work te Bergen NH, hierna te noemen RSTW. Deelnemer is degene die toegelaten is voor deelname aan een training of opleiding of een coachtraject bij RSTW, hierna te noemen deelnemer.

1.3. Programma’s van RSTW bestaan uit opleidingen, maatwerkprogramma’s en overige trainingen.

  • Een opleiding van RSTW is een open leerprogramma, variërend in aantal dagen en studiebelasting.
  • Een maatwerkprogramma wordt geheel opgesteld in onderling overleg tussen de deelnemer en RSTW en kent als zodanig geen eigen inschrijvingsprocedure.
  • Alle overige groepsgewijze studiemogelijkheden, zoals workshops, conferenties en seminars, vallen onder de noemer ‘overige trainingen’.

1.4. Coachtrajecten. Naast de in artikel 1.3. genoemde Programma’s biedt RSTW coaching aan. Een coachtraject is een individueel traject en wordt in onderling overleg afgesproken tussen deelnemer (en, indien noodzakelijk, leidinggevende van deelnemer) en RSTW.
De artikelen in deze algemene voorwaarden betreffende een programma zijn daarom niet van toepassing op Coachtrajecten, tenzij deze expliciet geldend zijn verklaard.

Omvang van de verplichtingen

2. RSTW verplicht zich tot zodanige nakoming van de overeenkomst, als naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van RSTW verlangd mag worden. De overeenkomst vormt voor RSTW een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens als RSTW derden inschakelt voor het uitvoeren van programma’s en coachtrajecten.

Inschrijving voor een programma

3.1. De deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door toezending aan RSTW van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. De ontvangstdatum geldt als inschrijfdatum.

3.2. RSTW verstuurt de bevestiging van inschrijving, zodra het inschrijfformulier is ontvangen en een aanbetaling van 10% van het totaal verschuldigde bedrag voor het programma en de accommodatiekosten is gedaan, met een minimum van €400,-. Hiermee is de inschrijving definitief.

3.3. Het in artikel 3.2. gestelde is niet van toepassing op Overige Trainingen. Alle kosten voor Overige Trainingen dienen volledig bij de inschrijving voldaan te worden.

Toelating en plaatsing van de deelnemer

4.1. Als een intakegesprek deel uitmaakt van de toelating, besluit RSTW over de uiteindelijke toelating van de kandidaat-deelnemer. Dit kan een telefonische of mondelinge intake zijn.

4.2. RSTW laat programma’s doorgaan bij voldoende deelnemers. Kan een programma wegens onvoldoende deelnemers geen doorgang vinden, dan biedt RSTW een alternatief aan de deelnemer aan. Indien er zich meer deelnemers ingeschreven hebben dan er beschikbaarheid is, geschiedt de plaatsing in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.

Kosten en betaling

5.1. De kosten van een programma staan vermeld bij de informatie over het betreffende programma. Hierbij staat tevens een indicatie van de kosten voor de accommodatie tijdens het programma. De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

5.2. De vermelde programmaprijzen zijn exclusief BTW.

5.3. Over de opleidings- en trainingsprogramma’s van RSTW vallen wordt BTW berekend.

5.4. De accommodatiekosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van het gekozen arrangement. Deze kosten staan vermeld inclusief BTW.

5.5. De deelnemer betaalt bij de inschrijving 10% van het verschuldigde bedrag aan, zie hiervoor eveneens de artikelen 3.2. en 3.3.

5.6. Na aanmelding en betaling behoudt de deelnemer het recht om de inschrijving binnen zeven werkdagen te herroepen, tenzij het programma binnen één maand na de aanmelding plaatsvindt. Gedane betalingen worden zonder aftrek van kosten geretourneerd.

5.7. RSTW verstuurt met de bevestiging van inschrijving de factuur voor het resterende bedrag voor het programma, alsmede (indien van toepassing) voor de kosten van de accommodatie. Deze factuur dient één maand voor aanvang van het programma te zijn voldaan. Is deze termijn al verstreken, dan moet de factuur per ommegaande worden betaald.

5.8. Voor programma’s van een half jaar of langer is in overleg een betalingsregeling mogelijk. Hierover is rente verschuldigd.

5.9. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de factuurdatum.

5.10. Coachtrajecten worden gefactureerd conform de in onderling overleg gemaakte afspraken. Een betalingsregeling kan onderdeel uitmaken van de afspraken. Ook bij Coachtrajecten is de deelnemer bij niet-tijdige betaling wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.

Annulering door de deelnemer

6.1. Annulering van deelname aan een programma moet schriftelijk gebeuren.

6.2. Kosteloos annuleren kan tot 3 maanden vóór aanvang van het programma. Bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van het programma brengt RSTW 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het programma brengt RSTW 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening. Daarna zijn alle kosten voor het programma en de accommodatie verschuldigd, tenzij RSTW meent dat een ander de plaats van de verhinderde deelnemer kan innemen.

6.3. Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is of voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangt RSTW hierover zo spoedig mogelijk bericht. Betalingen over het niet-genoten deel van het programma worden niet geretourneerd.

6.4. Annulering door de deelnemer van een Coachtraject dient telefonisch te gebeuren. Bij annulering van een coachsessie korter dan twee dagen (48 uur) vóór de sessie kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht. Wordt een coachsessie niet geannuleerd en verschijnt de deelnemer niet, dan worden de kosten van de coachsessie altijd in rekening gebracht.

Overmacht en annulering door RSTW

7.1. Het RSTW behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de oorspronkelijke trainer of docent te vervangen. Daarbij verplicht RSTW zich de oorspronkelijke doelstellingen van het programma zo goed mogelijk te realiseren.

7.2. Als RSTW niet in de gelegenheid is (een deel van) een programma door te laten gaan als gevolg van overmacht door het uitvallen van trainer(s), docent(en) of faciliteiten, dan worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemer(s) de opties besproken om alsnog aan de verplichtingen van de overeenkomst te kunnen voldoen.

7.3. Bij annulering door RSTW als gevolg van overmacht bij een sessie van een Coachtraject wordt een nieuwe coachsessie afgesproken zonder extra kosten.

Aansprakelijkheid van RSTW

8.1. RSTW is niet aansprakelijk voor de aan RSTW toe te rekenen indirecte schade en nadelige gevolgen, die eventueel kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van de programma’s en Coachtrajecten door het RSTW.

8.2. Voor directe schade als gevolg van een aan RSTW toe te rekenen tekortkoming, is RSTW alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld bij RSTW.

8.3. Als RSTW verplicht is de schade te vergoeden, geldt een beperking tot het bedrag van de overeengekomen programma- of Coachtraject kosten.

Intellectuele eigendom

9.1. RSTW behoudt over het materiaal alle auteurs- en andere rechten.

9.2. RSTW verstrekt gedurende het programma of de coaching aan de deelnemers het benodigde materiaal. De deelnemer mag dit materiaal slechts benutten en vermenigvuldigen voor eigen gebruik.

9.3. Om het materiaal te gebruiken of te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan binnen de doelstellingen van het programma of de coaching  past, is vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Privacy en persoonsregistratie

10.1. RSTW en zijn trainer(s) en docent(en) verplichten zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de deelnemer.

10.2. De deelnemer verleent met het aangaan van de overeenkomst met RSTW toestemming voor het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens voor het toezenden van informatie over RSTW-programma’s. 10.2. Informatie over en gegevens van de deelnemer worden louter na uitdrukkelijke instemming van de betreffende deelnemer aan derden gegeven.

Klachtenprocedure voor de deelnemer

11.1. Als een deelnemer over een programma of een Coachtraject een klacht heeft, dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van het programma of het Coachtraject, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan de directie van RSTW te sturen.

11.2. RSTW zoekt binnen vier weken na ontvangst van de klacht contact met de deelnemer om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling.

11.3. De afhandeling van de klacht geschiedt binnen twee (2) maanden na ontvangst. Blijkt meer tijd nodig voor de afhandeling, dan brengt RSTW de deelnemer hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt een indicatie gegeven van de verwachte afhandelingstermijn.

11.4. Is de deelnemer van mening dat de klacht onvoldoende is afgehandeld, dan kan de deelnemer zich met de klacht en bijbehorende toelichting wenden tot mr. J.A.A. Smeekens (jac.smeekens@planet.nl).  Mr. Smeekens heeft geen zakelijke – of privébanden met het RSTW.
Mr. Smeekens beoordeelt de klacht onafhankelijk, binnen een termijn van twee (2) maanden.

11.5. In geval van een beroep via de onafhankelijke derde vermeld in artikel 11.4. is het oordeel op de klacht bindend voor het RSTW. RSTW zal zo spoedig mogelijk de opvolging geven aan eventueel hieruit voortvloeiende acties.

11.6. De klacht en de daarbij behorende documenten worden door (de directie van) het RSTW vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig bewaard voor een periode van ten minste één (1) jaar na afhandeling.

11.7. Op alle overeenkomsten die RSTW sluit, is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van de vestigingsplaats van RSTW bevoegd.

Top