ROBERT STAMBOLIEV

Transformational work

Transformational Work kenmerkt zich doordat het helder en diagnostisch van aard is, en tegelijkertijd ongekend diepgaand door de energetische benadering. Het is een uiterst effectieve, pragmatische en duurzame aanpak bij zingevingsvraagstukken, stress en burn-out, gebrek aan harmonie, evenwicht, relatie- en samenwerkingsvraagstukken, visieontwikkeling en het jezelf bevrijden van destructieve emoties. Transformational Work is een zeer complete…

Individuele Coaching & Therapie, ook online

In mijn personal coaching en therapie wordt u intensief en persoonlijk begeleid. De aard en duur van de begeleiding stem ik af op uw specifieke, persoonlijke en professionele situatie. In de eerste sessie wordt onderzocht welk vitaal thema nu voor u aan de orde is. Er ontstaat inzicht in het proces dat zich afspeelt en u krijgt een…

Relatietherapie & Coaching, ook online

Kortdurende, intensieve en resultaatgerichte relatietherapie. Onze relaties zijn een diepgaand en intens pad voor persoonlijke groei en transformatie. Ik  bied een veilige, respectvolle en niet-oordelende wijze van ondersteuning en verheldering in relaties, gebaseerd op de Psychology of Selves. Ik ga ervan uit dat elke partner dezelfde verantwoordelijkheid en dezelfde verantwoording deelt voor de gezondheid en het welzijn…

Training

De Voice Dialogue Summer Academy is een programma dat buitengewone mogelijkheden biedt voor intensief leren en echte groei – een tijd om uw innerlijke werelden te verkennen en een Next Step te maken. Deze vindt jaarlijks plaats in Italie. De 7-daagse Masterclass Towards the Archetypes vindt plaats op Kreta en is alleen toegankelijk voor ervaren…

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is een methode die als training in zelfkennis en bewustzijnstransformatie is bedoeld, maar die ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties. Psychologen, therapeuten, coaches, supervisoren en trainers kunnen deze methodiek uitstekend in hun werk integreren en gebruiken voor intervisie en supervisie. Voor acteurs…

Robert Stamboliev

Ik ben internationaal werkzaam als psycholoog, trainer, coach en relatietherapeut. Het inspireert mij om mensen meer bewustzijn te laten vinden. Een mens denkt en handelt vaak mechanisch, identificeert zich met allerlei gedachtes en denkbeelden en als gevolg daarvan overkomt hem van alles, zonder dat hij zich daarvan bewust is. Datgene wat jij in essentie bént, slaapt.…

ROBERT STAMBOLIEV

Transformational work

Transformational Work is clear and diagnostic and at the same time brings an unprecendented degree of depth because of the energetic nature of the work. It is an extremely effective, pragmatic and sustainable approach with questions of meaningfulness, stress and burnout, lack of harmony/balance, relationship issues, vision development and for liberating yourself of destructive emotions.…

Individual Coaching & Therapy, also online

In my personal coaching and therapy you receive intensive personal support. The nature and duration of this support will be tailored to your specific personal and professional situation. In the first session you will be offered a diagnosis on the basis of transformational psychology. It will become clear which vital theme is topical for you…

Relationship Therapy & Coaching, also online

Short, intensive and result-oriented relationship therapy. Our relationships are indeed a profound path for personal growth and transformation. I provide a safe, honouring and non-judgemental way of supporting relationship that is based on the philosophy of the Psychology of Selves. The approach is based on the equation that each partner shares equal responsibility and equal accountability…

Training

Training programs The Voice Dialogue  Summer Academy is an intensely exciting program that provides unparalleled opportunities for intensive learning and real growth – a time to explore one’s inner world and make a Next Step in one’s life. It takes place yearly in Italy. The 7-day Masterclass Towards the Archetypes  takes place on Crete and…

What is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is a method intended for training in self-awareness and transformation of consciousness, but equally valid as an important therapeutic tool. Furthermore, the dialogue method is extremely useful for relationships. For actors it is an excellent expedient to examine and experience the energy patterns from which “characters” and roles emerge. Our Selves Voice Dialogue…

Robert Stamboliev

I work internationally as a psychologist, trainer, coach and relationship therapist. I am inspired to enhance consciousness in individuals and organisations. Man often thinks and acts mechanically, identifies himself with all sorts of thoughts and ideas and as a result events ‘happen’ to him, without any awareness or choice. What you are in essence, sleeps.…

Top